ઝાંકળના બિંદુથી આંગણ ભીંજાય

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

એક માટી નું કણ એવું દેખાય

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

છોડવે છોડવે પર્ણથી ઝરકે ટીપા

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

નજરું પણ એને જોઇને ભીંજાય

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

આકાશે પંખીઓ ગુપચુપ છુપાય

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

કળીઓ ખીલીને ફૂલો થઇ જાય

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

ઝાકળના કળથી ધરણી સોહાય

જાણે કોઈ વર્ષા જ હોય

જવાબ છોડો