WHITE-BREASTED-WATERHEN
WHITE-BREASTED-WATERHEN
એક બીજી જળમૂરઘી પણ છે એને શ્વેત છાતી સંતાકુકડી કહે છે. કારણ કે ભડકે ત્યારે વાડ, છોડ કે ઘાસ રાડામાં સંતાઈ જવાની ટેવ છે. પણ અંગ્રેજી નામ પ્રમાણે એ જળમૂરઘી જ છે _’WHITE BREASTED WATER HEN.’ ‘વોટરહેન’ એટલે જળમુરઘી. કદ ૧૨ ઇંચ (૩૦ સે.મી.).
ચહેરાનો આગલો ભાગ, કપાળ, દાઢી, ગાલ, ગળું ને છાતી સાવ સફેદ હોય છે અને પેટ રાખોડી દેખાય છે. સફેદ પૂંછડીની નીચે ઘેરો બજરિયો લાલ કાળાશ પડતો દાઝેલા જેવો રંગ આ એની ઓળખાણ. ઉપરના ભાગે માથાની પાછળથી પીઠ, પાંખો ને પૂંછડી લીલાશ પડતાં ઘેરાં રાખોડી. ચાંચ લીલી, મૂળમાં લાલ, આંખ લાલ, પગ પીળા લાંબા, આંગળા લાંબા હોય છે. પાણી કાંઠે કે પાણીમાં ઉગેલા ઘાસ વગેરે વનસ્પતિમાં ફર્યા કરે. તેનો ખોરાક, માળો વગેરે બીજી જળમુરઘીની જેમ જ. એને દવક કે દરક પણ કહે છે.
WHITE-BREASTED-WATER-HEN1 WHITE-BREASTED-WATER-HEN4-150x150 WHITE-BREASTED-WATER-HEN5-150x150 WHITE-BREASTED-WATER-HEN6-150x150

જવાબ છોડો