વિચાર

0
354
VICHAR GUJRATI SUVICHAR

વિચાર ભાગ્યનું બીજું નામ છે.

 

વિચારનો ચિરાગ બુઝાઈ જવાથી આચાર અંધ થઇ જાય છે.

 

જેની સાથે સુંદર વિચાર હોય છે, તે કદી પણ એકાંતમાં હોતો નથી.

 

સારા વિચાર રાખવા એ આંતરિક સુંદરતાની નિશાની છે.

 

પવિત્ર વિચારનું સદા મનન કરવું જોઈએ અને હલકા સંસ્કારોને દૂર કરવા મથવું જોઈએ.

 

વિચારશૂન્યતા આજના જમાનાની મુખ્ય સાર્વજનિક આપત્તિ છે.

 

માનવ-ઈતિહાસ મુખ્યત્વે કરીને વિચારોનો ઈતિહાસ છે.

 

માનવી પોતાના મનમાં પોતાના વિષે જેવું વિચારે છે, એવો જ બની જાય છે.

 

જે મનુષ્યો ઓછું વિચારે છે તેઓ ઘણું બોલે છે, પણ જેઓ બરાબર વિચારે છે તેઓ ઓછું બોલે છે.

 

કોઈ ચીજ સારી અથવા ખરાબ નથી. વિચાર જ તેને સારી કે ખરાબ બનાવે છે.

 

સદવિચારોથી કોમળ કોઈ પણ ઓશીંકુ નથી.

 

એક સારો વિચાર અનેક ખોટા વિચારને દૂર કરી શકે છે .

 

જવાબ છોડો