નશો છે નાશનું મૂળ

જો મનવી થાય એમાં ચકચૂર

તો જિંદગી બને છે ધૂળ

 

નશો છે કંટકનું શૂળ

એમા છે મનવીનુ દસ્તૂર

 

બીડી, સીગારેટ ને દારૂનું ભૂત

તે માનવ-મનને કરે છે સ્થૂળ

 

વળગે જો મનવી એને મગદૂર

તો ખોવાય જાય આ દેશનું નૂર

 

આજે સૌને ચડ્યું છે તેનુ ઝનુન

પણ નશો કરે છે મનેખને મજબૂર

 

શોણિતને સમાવનારું છે આ મૂળ

ભાણની ભુમિકામાં ઓછો છે તેનો શૂર

 

કંઇ કેટલાયે ઉજ્જડ થયાં છે કૂળ

એકમાત્ર નશાનું સેવન છે મૂળ

 

હે મનવી! નશામાં તુ ના ડૂબ

એ તો છે તારી મોટી ભૂલ

 

નશો છે નાશનું મૂળ.

જવાબ છોડો