ફૂલ સમ મહેકને

ઝાકળ જેવી ભીનાશ

એ ગુર્જરની છે યાદ

મનહર સમ અનીલ

ને પ્રભુનો આર્તનાદ

એ ગુર્જરની છે નાદ

શીતલ સમ ચંદ્રમાં

ને ઝલકતા આભે તારલા

એ ગુર્જરની છે રાત

અગ્નિ સમ સુવર્ણ સુરજ

ને મીઠી ભૂ ની વરસ

એ ગુર્જરની છે તાપ

ઠંડો ભીનો સ્પર્શ

ને કોયલનો મધુર અવાજ

એ ગુર્જરની છે ટાઢ

ધીમી ઝરમર વર્ષાને

મોતી સમ પરસાદ

એ ગુર્જરનો છે વરસાદ

ગર્વ સમ વૃક્ષોને

રંગીન ખીલેલ પુષ્પો

એ ગુર્જરની છે પ્રભાત

જવાબ છોડો