નદીઓ વિશાળ થઇ આ પટમાં

પણ ક્યાય કોઇ કિનારા નથી

 

નીર મહિં આમતેમ ઘુઘવ્યા કરું છું

પણ હાથ પર હાથ દેનાર સહારા નથી

 

કદાચ કોઇ કિનારે પહોંચી ગયા

તો ક્ષણને સજાવનાર વિસામા નથી

 

હોડી, હલેસુ અને હું સાવ એકલા

દર્દને સમજનાર કોઇ અમારા નથી

 

સુરજની આશ છે એનો જ ઉજસ છે

દિવસે ચમકતા અહીં કોઇ સિતારા નથી

 

મન મહીં સળગતો પ્રશ્ન છે આ

કેમ અમે એકલા કોઇ અમારા નથી

જવાબ છોડો