પવન એવો ફૂંકાયો કે

કવચિત પતા ઉડી ગયા

કાવ્ય એવું રચાયું કે

કલ્પિત શબ્દો સરી પડ્યા

નજર પડી આકાશે કે

ઘડીક તારા થંભી ગયા

પ્રભાતે સૂર્ય ઉગ્યો કે

મૂર્છિત છોડે ફૂલો ખીલી ઉઠ્યા

જવાબ છોડો