મને એક ભીનું હરણ સાંભરે છે!

ખોવયેલું પાછું એ સ્મરણ સાંભરે છે!

 

રેતીના ભીંજાયેલા પટમાં,

ને સરીતાનાં શીતલ જલમાં

ઉછળી ઉછળીને ન્હાતું એ હરણ સાંભરે છે!

 

ખુલ્લા તે વ્યોમના પવનમાં,

ને સોનેરી ખીલેલા સુમનમાં,

ઘાસ માંહે શિંગ ભરાવતું હરણ સાંભરે છે!

 

તેની ભીનાશના એક બુંદમાં,

ને તેના પર પડેલા કિરણમાં,

મેં ઉડતા મક્ષીને નિહળ્યુ તે સ્મરણ સાંભરે છે!

તે જ પ્રભાતનું મને એક ભીનું હરણ સાંભરે છે

જવાબ છોડો