શરદી | Cold Catarrh

0
179
cold catarrh
ફુદીનાનો તાજો રસ પીવાથી શરદી મટે છે.
ફુદીનાના રસનાં ટીપાં નાકમાં નાખવાથી પીનસ ( સળેખમ ) મટે છે.
લવિંગના તેલને રૂમાલમાં નાખી સૂંઘવાથી શરદી સળેખમ મટે છે.
સૂંઠના ચૂર્ણમાં  ગોળ અને થોડુક ઘી નાખી તેની ત્રણ ચાર તોલા જેવડી ગોળીઓ બનાવી સવારે ખાવાથી ચોમાસાની શરદી અને વાયુ મટે છે. વરસતા વરસાદમાં સતત પલળી કામ કરનાર માટે આ ઉપાય ખૂબ જ લાભદાયક છે. આનાથી શરીરની શક્તિ અને સ્ફૂર્તિ જળવાઈ રહે છે.
સૂંઠ, તલ અને ખડી સાકરનો ઉકાળો કરીને પીવાથી શરદી, સળેખમ મટે છે.
સાકરનો બારીક પાઉડર છીંકણીની જેમ સૂંઘવાથી શરદી મટે છે.
તુલસીના પાનનો રસ ને આદુનો રસ મધ સાથે લેવાથી શરદી મટે છે.
તુલસીના પાનવાળી ચા પીવાથી શરદી, સળેખમ મટે છે.
તુલસી,સૂંઠ, કાળા મરી અને ગોળનો ઉકાળો કરીને દિવસમાં ત્રણ વાર પીવાથી ગમે તેવી શરદી મટે છે.
ગરમ પાણીમાં લસણનો રસ મેળવી કોગળા કરવાથી શરદી મટે છે.
ગરમાગરમ રેતી અથવા રેતીનો શેક કરવાથી શરદી મટે છે.
ગરમાગરમ ચણા સુંઘવાથી શરદી મટે છે.
સૂંઠ, કાળા મરી, અને તુલસીના પાનનો ઉકાળો પીવાથી શરદી મટે છે.
નાગરવેલનાં બે ચાર પાન ચાવીને ખાવાથી શરદી મટે છે.
રાત્રે સુતી વખતે ગરમ પાણીમાં લીંબુનો રસ મેળવીને પીવાથી શરદી મટે છે.
આદુનો રસ અને મધ એક એક ચમચી સવાર સાંજ પીવાથી શરદી મટે છે.
રાઈને વાટી મધ મેળવીને ખાવાથી શરદી મટે છે.
ફુદીનો અને આદુનો ઉકાળો પીવાથી શરદી મટે છે.
અજમાને વાટી તેની પોટલી સૂંઘવાથી શરદી મટે છે.
ગરમ દૂધમાં મરીની ભૂકી અને સાકર નાખીને પીવાથી શરદી મટે છે.
મરી, તજ અને આદુનો ઉકાળો પીવાથી શરદી મટે છે.
લીંબુના રસમાં આદુનું કચુંબર અને સિંધવ નાખી પીવાથી શરદી મટે છે.
પાણીમાં સૂંઠ નાખી ઉકાળીને પાણી પીવાથી શરદી મટે છે.
કાળા મરી અને શેકેલી હળદરનું ચૂર્ણ ગરમ દૂધ સાથે લેવાથી શરદી મટે છે.
હળદરનો ધુમાડો સુંઘવાથી શરદી તરત જ મટે છે.
રાત્રે સૂતી વખતે એક કાંદો ખાવાથી ( ઉપર પાણી પીવું નહિ ) શરદી મટે છે.
કાંદાના રસના ટીપા નાકમાં નાખવાથી શરદી મટે છે.
દરરોજ થોડો ખજૂર ખાઈ ઉપર નવશેકું પાણી પીવાથી શરદી મટે છે.
આદુના રસમાં લીંબુનો રસ અને સિંધવ નાખી જમ્યા પહેલા પીવાથી શરદી મટે છે.
કડુ, કરિયાતું, સૂંઠ, પીપર, અરડૂસી, ગરમાળાનો ગોળ, એરંડાનું મૂળ, નાગરમોથ, લીમડાની છાલ, તજ, લવિંગ, તીખા, આસોદર, વાંસકપુર, અક્કલકરો, અજમા, વાવડીંગ, માલકાકણા, ગોળ સર્વેને અધકચરા ખાંડી ઉકાળો કરી પીવાથી કફ તૂટે છે.
અધેડાનો ક્ષાર ગરમ પાણી સાથે લેવાથી ઉધરસ પણ મટે છે.
ઇન્દ્રજવ અને અજમો ઘીમાં શેકી તેમાં સંચળ, સૂંઠ નાખી ચૂર્ણ કરી પાણી સાથે લેવાથી કાયમી શરદી અને કફ મટે છે.
શરદીથી માથું દુ:ખતું હોય તો હથેળી ગરમ કરી માથે શેક કરવો.
છીંક આવતી હોય, નાકમાંથી પાણી જતું હોય તો કપાળે, નાકે તેલ ચોપડી ઉપર શેક કરવો.
દહીંમાં મરીની ભૂકી અને ગોળ નાખી સેવન કરવાથી શરદી મટે છે.

જવાબ છોડો