કોઈપણ માણસ બ્લોગર બની શકે છે. પરંતુ દરેક માણસનું પોતાનું પુસ્તક નથી છપાતું. પરંતુ sharebok ની blog2print નામની સર્વિસથી તમે તમારા પોતાના બ્લોગનું પુસ્તક છપાવી શકો છો. અને તેની કીમત $૧૪.૯૫ (લગભગ ૭૫૦) જેવી છે. જો તમને તમારા બ્લોગનું પુસ્તક છપાવવું હોય તો નીચે જણાવેલ માહિતીને અનુસરો:
૧. blog2print on શરેબૂક પર ક્લિક કરો
૨. તમારા બ્લોગની url ટાઇપ કરો
૩. તમારા પુસ્તક માટે કવર ફોટો અપલોડ કરો.
૪. તમારા અથવા તમારા બ્લોગ વિષે થોડું લાખો.
૫. ઓર્ડર આપો.
બસ, તમે થોડા દિવસમાં તમારું પોતાનું પુસ્તક તમારા હાથમાં મેળવી લેશો.

જવાબ છોડો