મારી આ આંગળીઓની ટોચે

આખી પક્ષીઓની નાત છે.

 

કાગડાનો ‘કાં’ ને ચકલીનું ‘ચીં’

અહીં સાવ સહજ વાત છે.

 

પાંખો પર પાંખો ફેલાય ને

પગલાની નીત નવીન ભાત છે.

 

મોરલાનું નર્તન ને, સુગરીનું સર્જન

કલાની અહિં જ તો સોગાત છે.

 

આંગળી આ ફેલાયે પુરાયે આભે

આ તો ભાઇ! પર્યાવરણની વાત છે.

જવાબ છોડો